Παυλόπουλος:Αυστηρό μήνυμα προς Αλβανία

0
501
Åãêáßíéá Ýêèåóçò ìå ðñïóùðéêÜ áíôéêåßìåíá êáé åõñÞìáôá áðü ôïõò ðñïóùñéíïýò ôÜöïõò ôùí ðåóüíôùí êáé ôá ðåäßá ôùí ìá÷þí êáôÜ ôï ¸ðïò 1940 -41 óôç Â. ¹ðåéñï, ðïõ ïñãÜíùóå ç ¸íùóç ÔÝêíùí, Óõããåíþí êáé Ößëùí Ðåóüíôùí êáôÜ ôï ¸ðïò 1940-41, áðü ôïí Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëï ôçí ÄåõôÝñá 21 Ïêôùâñßïõ 2019 óôï Ðïëåìéêü Ìïõóåßï. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Έκθεση με προσωπικά αντικείμενα από τους προσωρινούς τάφους πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου στο Αλβανικό Μέτωπο που παρουσιάζεται στην Αθήνα εγκαινίασε σήμερα ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Παυλόπουλος: Πολλοί από αυτούς δεν βρήκαν τον τάφο που τους άρμοζε

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εγκαινίασε νωρίτερα σήμερα, στο Πολεμικό Μουσείο, την έκθεση με τα Προσωπικά Αντικείμενα από τους Προσωρινούς Τάφους Πεσόντων κατά το Έπος 1940-41 του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου στο Αλβανικό Μέτωπο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε σε όλους εκείνους που έπεσαν στο Αλβανικό Μέτωπο, υπερασπιζόμενοι την Ελευθερία και τη Δημοκρατία απέναντι στον φασισμό και σημείωσε: «Δυστυχώς, μ’ ευθύνη της γείτονος Αλβανίας, πολλοί από αυτούς δεν βρήκαν τον τάφο που άρμοζε στην μεγάλη θυσία τους».

Παυλόπουλος: Είναι καιρός η Αλβανία να αλλάξει στάση

Επίσης, τόνισε ότι «είναι πια καιρός η Αλβανία, τώρα μάλιστα που φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, ν’ αλλάξει στάση. Και είναι παρήγορο ότι αρχίζει να αλλάζει στάση, αρκεί αυτό να έχει οριστικώς αίσια έκβαση».
Τέλος, ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε ότι οφείλουμε πολλά στον κ. Γιώργο Σούρλα γι’ αυτήν την αποστολή, να βρουν οι μεγάλοι νεκροί του Αλβανικού Μετώπου τον τάφο που τους αρμόζει και κατέληξε: «Γι’ αυτό και του εκφράζω, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη στον αγώνα του, τον οποίο στηρίζω ανεπιφυλάκτως»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here